Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego www.aurorastore.pl

§1 . Postanowienia ogólne

Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest regulacja warunków sprzedaży oraz funkcjonowania Sklepu internetowego. Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego przedmiotowy Regulamin jest częścią umowy zawartej ze Sprzedającym.

Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

Właścicielem sklepu internetowego zarejestrowanego pod adresem www.aurorastore.pl (zwanego dalej Sklepem Internetowym) jest Teresa Beczyczko prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Gloria Design Teresa Beczyczko pod adresem ul. Powstańców Warszawy 35a w Łebie, zarejestrowaną pod numerem NIP: 8411686078, zwaną dalej Sprzedającym.

Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posługująca się własnym kontem poczty elektronicznej oraz posiadająca podmiotowość prawną uprawniającą ją do dokonywania czynności prawnych zgodnie z przepisami prawa.

Przez Konsumenta – należy rozumieć osobę fizyczną nabywającą produkty w Sklepie Internetowym, w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

Do podmiotów innych niż Konsumenci nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Strony umowy wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w stosunku do osób i podmiotów niebędących Konsumentami.

Informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu internetowego Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Sprzedający na stronach Sklepu Internetowego prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych produktów. Ponadto, dokłada wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia były najwyższej jakości i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty wygląd prezentowanych produktów. Ewentualne różnice kolorystyczne mogą wynikać z przyczyn technicznych. Ceny w Sklepie Internetowym podawane są w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w katalogu produktów.

§2. Zamówienia

Zamówienia przyjmowane są poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie internetowej www.aurorastore.pl. Składając zamówienie należy poprawnie uzupełnić wymagane pola zgodnie z instrukcją formularza zamówienia.

Dostępna tabela rozmiarów  znajduję się na stronie internetowej sklepu.

Do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedającym a Kupującym dochodzi po poprawnym zakończeniu procedury zakupowej zdefiniowanej w formularzu zamówienia systemu sklepowego zamieszczonego na stronie www.aurorastore.pl.

Na naszym sklepie płatności obsługiwane są przez firmę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.

Istnieje również możliwość przelewu tradycyjnego. 

Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad. Zobowiązania Konsumenta z tytułu zawartej umowy sprzedaży kończą się w momencie odbioru towaru oraz uiszczenia całości ceny, zgodnie z niniejszym Regulaminem, z zastrzeżeniem obowiązków obciążających Konsumenta w przypadku reklamacji lub odstąpienia od umowy.

Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie i jest liczony od dnia zaksięgowania wpłaty do dnia wydania przewoźnikowi.

W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.

W zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący, towary zakupione w Sklepie są dostarczane:

a. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:

  • Za pośrednictwem firmy kurierskiej przez R2G Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. J.J. Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa (Apaczka)
  • Do paczkomatów przez InPost S.A. z siedzibą przy ul. Malborska 130, 30-624 Kraków (InPost)

b. do pozostałych krajów:

  • Za pośrednictwem usługi GLOBAL Expres przez Pocztę Polską S.A. z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa (Poczta Polska)

§3. Reklamacja zakupionego produktu

W przypadku wystąpienia wady towaru kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona. Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli: Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

a. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.

b. Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

c. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.

d. Żądać usunięcia wady.

Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w Regulaminie.

Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Powstańców Warszawy 35a, 84-360 Łeba.

Oświadczenie reklamacyjne powinno zawierać: Nazwę oraz/lub opis produktu, numer zamówienia, dane reklamującego (Imię i Nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail oraz adres), wraz z dokładnym opisem wad fizycznych reklamowanego towaru.

Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w Regulaminie.

Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

§4. Zwrot zakupionego produktu

Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.

Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować sprzedawcę, korzystając z danych podanych w Regulaminie, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Kupujący zwracając towar powinien przesłać Sprzedającemu jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz przesłać towar na adres: ul. Powstańców Warszawy 35a ,84-360 Łeba (z dopiskiem – “ZWROT”).

Zwracane towary powinny być przesłane w oryginalnym opakowaniu, z nienaruszonymi metkami. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu Towaru, który posiada ślady użytkowania.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

§5. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

Podanie przez Kupującego danych osobowych podczas dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zrealizowania zamówienia.

Kupujący ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.

Podane przez Kupującego podczas składania i celu realizacji zamówienia dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celach, o których mowa w niniejszym paragrafie.

§6. Postanowienia końcowe

Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.

W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl